Det är inte lätt att lämna en redogörelse om Sitting Bulls släktträd. En orsak till det är att en sioux kunde ha flera namn under sin livstid. I takt med att en sioux blev äldre och mognade fick hon ett nytt namn som bättre passade in på hennes karaktär än det tidigare namnet hade gjort. Det här stämmer in på Sitting Bull, som fick sitt namn ändrat flera gånger under sin uppväxt.

Vi känner till namnen på flera av Sitting Bulls barn, medan andra är okända för oss. Tre gossebarn som föddes 1857, 1870 och 1886 dog före fyra års ålder och därför känner vi inte till namnen på dem. I ett samhälle där barnadödligheten var extremt hög väntade man med att döpa sina barn i flera månader upp till ett år. Nyfödda pojkar kallades för ”Hoksila”, som betyder lilla pojken. Flickebarn kallades för "Wincicala", som kan översättas till lilla flickan.

En annan bidragande orsak till att vi vet så lite om Sitting Bulls familj är att hans efterlevande inte har velat tala öppet om familjens historia av rädsla för sina liv. Sitting Bull stod för en konservativ politik när han bosatte sig i Standing Rockreservatet 1883. Många hunkpapasiouxer som kapitulerade 1877 och 1881 hade efter massiva påtryckningar från myndigheterna lämnat sin kultur bakom sig. De konverterade till katolicismen och betraktade då Sitting Bull som en bakåtsträvande och primitiv människa. Motståndare till Sitting Bull gjorde allt för att baktala och motarbeta honom och hans familj. Deras hat mot hövdingen var så stor att de till och med inte drog sig för att mörda honom.

Sitting Bull var barnkär och hade därför en stor familj som han var mycket stolt över. Han hade fem hustrur under sin livstid och minst tolv egna barn, samt flera styvbarn och adopterade barn. Bland siouxerna var det normalt att en man hade flera hustrur. Sitting Bull var inget undantag, han praktiserade månggifte på gott och ont. Siouxernas äktenskapslagar var mycket flexibla och gav männen stor frihet. Det var dock förbjudet att en man gifte sig med en kvinna som kom från samma familj (wicotipi). Bland siouxerna spelade det ingen roll vilken familj det nygifta paret flyttade till. Men om en ung man kom från en inflytelserik familj, som Sitting Bull gjorde, föredrog de att stanna kvar hos sina manliga släktingar. Alla Sitting Bulls hustrur flyttade till honom och praktiskt taget alla av Sitting Bulls manliga släktingar tog hustrur som flyttade till dem. På 1870-talet var därför Sitting Bulls släkt både stor och mäktig.

Sitting Bulls föräldrar
Sitting Bull tillhörde hunkpapastammen som var en av sju nomadiserade siouxstammar som levde på den norra prärien väster om Missourifloden. I början av 1830-talet utgjordes hunkpapastammen av ungefär 3 000 siouxer som var uppdelad i flera band eller tiospaye. Varje band bestod av flera storfamiljer som kallas för wicotipi. Storfamiljen var hunkpapastammens minsta enhet och bestod av personer som var nära släkt med varandra. När vintern närmade sig lämnade familjerna sina band. Man gjorde så för att det var lättare för en mindre grupp av människor att försörja sig under en tid på året då det var ont om mat. När sedan sommaren var i antågande sökte de olika familjerna upp varandra och bildade återigen ett band. Sitting Bull växte upp och levde inom samma wicotipi och tiospaye under hela sitt liv.

Sitting Bull kom från en respekterad och framgångsrik familj. Hans far var en skicklig jägare och en modig krigare. Man betraktade honom som rik för att han ägde många hästar, som för siouxerna var ett mått på rikedom. Sitting Bull var den enda sonen i familjen, men eftersom siouxerna ansåg att en son var den högsta gåvan av alla, bringade Sitting Bull stor glädje när han kom till världen. Han föddes omkring 1831 vid en plats som siouxerna kallade för Many Catches. Födelseplatsen ligger på den södra sidan om Grand River i nuvarande Syd Dakota, inte långt från den plats han mötte sin död 59 år senare. Hans pappa hette Returns Again (1801-1859) och hans mamma Her Holy Door (Umpan Wastewin, 1808-1884). Sitting Bull hade tre systrar, den fyra år äldre Good Feather Woman och de yngre tvillingflickorna Brown Shalw Woman och Twin Woman, födda 1835. Det fanns även en halvbror, Fool Dog, som Returns Again hade med sin första hustru, en arikarakvinna. Men hon och sonen hade återvänt till sitt folk.

Vi vet ingenting om Sitting Bulls farföräldrar. Däremot vet vi mera om hans far och mor. Sitting Bulls far hette ursprungligen Returns Again. Namnet hade han fått i sin ungdom vid ett tillfälle då han återvände till sitt läger efter en räd mot en fiendestam och berättade om sitt äventyr. Lite senare tog han ett annat namn.

Berättelsen om när Returns Again tog ett nytt namn är intressant ur den aspekten att den avslöjar att han hade förmågan att förstå och tala med djur. Returns Again var en ung man när det här hände och enligt en variant av historien gick det till ungefär så här. Returns Again och tre kamrater hade jagat en hel dag och var trötta och hungriga. På kvällen gjorde de upp en eld för att äta. När de satt vid lägerelden och åt sig mätta såg de plötsligt en ensam buffel komma gående mot dem. Buffeln talade till dem. Men det var bara Returns Again som förstod vad han sade. Returns Again tolkade det som att buffelns budskap bara var för honom och inte för hans kamrater. Buffeln upprepade namnen på människans fyra olika stadier i livet: Sitting Bull (Tatanka Iyotake), Jumping Bull (Tatanka Psica), The Bull who is Standing with a Cow (Tatanka Winyuha Najin och The Bull who Stands Alone (Tatanka Wanjila). Siouxerna hade en idé om att människan gick igenom fyra olika stadier i hennes liv, barndom, ungdom, vuxenlivet och ålderdom. Returns Again trodde att buffeln menade att han skulle byta bort sitt namn mot det nya Sitting Bull, vilket han också gjorde.

Farbröderna
Returns Again hade två bröder, Four Horns (He-Topa, 1814-1887) och Looks for Him in a Tent (1786-1869). Båda bröderna var framstående män inom hunkpapastammen. År 1851 valdes Four Horns och tre andra hunkpapakrigare till stammens skjortbärare (Shirt Wearer). Four Horns var skjortbärare fram till 1867 då han efterträddes av brorsonen Sitting Bull. Det var farbrodern Four Horns som kopierade Sitting Bulls krigsteckningar i slutet på 1860-talet. Four Horns deltog i striden vid Little Bighorn 1876. Våren 1877 flydde han med sin familj till Kanada. När han kapitulerade 1881 bestod hans familj av hustrun Blue Thunder Woman (Wa-kin-yan-to-win, 1821-?), sonen Four Horns junior (He-topa, 1855-?) och dottern Red White Buffalo (Pte-san-du-a-win, 1861-?).

Liksom Sitting Bulls familj skickades Four Horns familj till Fort Randall. Hans hustru dog där kort efter ankomsten. Four Horns återvände till Standing Rockreservatet tillsammans med Sitting Bulls anhängare i april 1883. Några månader senare delade agent James Mclaughlin upp Sitting Bulls band i flera mindre grupper. Folkräkningen i Standing Rockreservatet 1885 avslöjar att Four Horns då var ledare över 14 familjer.

Den andra farbrodern, Looks For-Him-in-A-Tent, vet vi väldigt lite om. Det enda vi vet är att han var en krigshövding. Det finns uppgifter som säger att han troligen föddes 1822 och stupade i en strid mot kråkindianer vintern 1869-1870 vid Big Dry Creek. Siouxerna skiljde inte på far och farbröder, så Sitting Bull kallade även sina farbröder för Ate som betyder far.

Jumping Badger
Strax innan Sitting Bull kom till världen såg hans far Returns Again en grävling som hoppade sig fram över en äng. När Returns Again fick höra att han hade blivit far till en pojke gav han honom namnet Jumping Badger (Psica Hoka, hoppande grävlingen). Jumping Badger var inte som alla andra barn i sin ålder. När de andra barnen ivrigt och ofta tanklöst sökte äventyr var Jumping Badger mera försiktig. Han tänkte sig noga för innan han gjorde något. Han hade självdisciplin, och för att vara ett barn ägde han en ovanlig analytisk förmåga. Många i hans närhet misstolkade hans beteende och betraktade honom därför som en osäker, bräcklig och trögtänkt pojke. Därför började man kalla honom för Hunkesni, som betyder den långsamme eller den svage.

När en siouxpojke nådde en viss ålder tog hans far kontakt med en bror eller en farbror för att be honom om hjälp att uppfostra sonen. Uppfostran gick ut på att förbereda pojken inför vuxenlivet, att göra honom till en krigare och en ansvarsfull familjeförsörjare. Den som ansvarade för pojkens uppfostran nådde sitt mål genom att vara ett gott föredöme men också genom sedelärande berättelser. För en pojke var hans biologiska far en välbekant figur som han sökte trygghet hos. En farbror däremot var något som pojken respekterade och beundrade. Farbroderns ord vägde alltid tungt och därför lyssnade pojken till honom på ett annat sätt än till sin far.

Farbrodern Four Horns spelade en viktig roll i Jumping Badgers barndom. Det var till honom som Returns Again gick för att be honom att hjälpa till med uppfostran av sin son. Four Horns kände sig hedrad över uppdraget och ordnade nu med att Jumping Badger flyttade till hans hushåll. Så, under resten av sin barndom levde Jumping Badger tillsammans med sin farbror Four Horns. Som alla andra siouxpojkar lärde sig Jumping Badger att rida hästar. Han övade flitigt med sin pilbåge tills han blev en skicklig skytt. Han fick lära sig hur man spårar upp och fäller bytesdjur. Genom träning, lek och tävling skaffade sig Jumping Badger viktiga kunskaper som han behövde som en vuxen man.

Jumping Badger fällde sin första buffel när han var tio år. Four Horns lärde Jumping Badger att äta en liten bit av buffelns lever. Genom att göra så tackade han buffelns ande som hade offrat sitt liv för att förhindra svält bland siouxerna. Sommaren 1845, då Jumping Badger var 14 år, utmärkte han sig för första gången i strid genom att vidröra en kråkindian. Returns Again blev så glad att han då gav sin son namnet Sitting Bull och kallade sig därefter för Jumping Bull (Tatanka Psica).

Första äktenskapet
När unga hunkpapamän blev erkända som krigare erbjöds de ett medlemskap i något av stammens olika krigarsällskap. Redan som tonåring blev Sitting Bull medlem i krigarsällskapet De starka hjärtana. De starka hjärtana var det förnämsta sällskapet inom hunkpapastammen och hade endast femtio medlemmar som var stammen modigaste och mest hängivna krigare. Dessa krigare hade inte enbart till uppgift att skydda stammens medlemmar, utan förväntades även att försörja och ta hand om fattiga och föräldralösa.

Sitting Bull var endast sjutton år när han valdes till Sash Wearer (Skärpbärare), som rankades direkt under sällskapets två ledare. En Sash Wearer hade rätt att bära en tätt åtsittande huvudbonad, som var täckt med avklippta kråkfjädrar och två tunt nerhyvlade buffelhorn. Mellan dessa horn satt det fast vita hermelinsvansar, som hängde ner över bärarens rygg. Ägaren bar även ett skärp i rött ylletyg, som var 30 cm brett och över två meter långt. Den var dekorerad med örnfjädrar och i den ena änden fanns det en skåra så att ägaren kunde trä skärpet över huvudet och ena armen, så att det hängde över axeln och vidare ner på marken. En Sash Wearer hade svurit att aldrig backa i strid förrän han hade segrat. Så under en strid var det inte ovanligt att en Sash Wearer pålade fast sig i marken med hjälp av en lans eller en pinne, som kördes igenom skärpets ände som låg på marken. Han var då tvungen att strida på liv eller död tills en kamrat frigjorde honom.

År 1855 blev Sitting Bull vald till ledare för krigarsällskapet De starka hjärtana. Det var ovanligt att en så ung man valdes till ledare för ett krigarsällskap. Men Sitting Bull var mogen för denna uppgift och gjorde ingen besviken. Nu var Sitting Bull tvungen att ta hand om sitt folk och tvingades till att ta kloka beslut som kom att påverka hunkpapasiouxerna. För att klara av sina många åtaganden behövde Sitting Bull en hustru. Så den nu tjugofyraårige Sitting Bull gifte sig med den två år yngre Light Hair (1833-1857).

Två år senare födde Light Hair parets första barn, en pojke (Hoksila 1857-1861). På den tiden kunde det vara förenat med livsfara för en kvinna att föda barn. Minsta komplikation kunde leda till att modern eller barnet eller att båda två dog. Light Hair var bara tjugofyra år när hon födde sitt första barn, men hon dog i barnsäng bara några dagar efter förlossningen. Två år senare drabbades pojken av en sjukdom och dog endast fyra år gammal. Barnadödligheten var mycket hög bland siouxerna och det var något som Sitting Bull verkligen fick uppleva under sin livstid.

One Bull och Little Assineboin
Sitting Bulls syster, Good Feather var nu gift med minneconjouhövdingen Makes Room For Him och var mor till sönerna White Bull (Pte-San-Hunka, 1849-1947) och One Bull (Tatanka Wanji, 1853-1947).

Sitting Bull och One Bull 1884

År 1857 bestämde sig Sitting Bull för att bli mentor åt systersonen One Bull som var fyra år. Samma år utökade Sitting Bull sin familj med en pojke från en annan stam. På vintern det året deltog Sitting Bull i en strid mot assineboiner, eller hohe som siouxerna kallade denna stam. Händelsen ägde rum norr om Missourifloden som på den tiden tillhörde assineboinerna. Sitting Bull erövrade två coups i striden.

Siouxerna tog flera fiender till fånga. En av dem var en liten pojke på tretton år. Han hade med stort mot försvarat sig i striden med sin pilbåge, men han fick aldrig iväg några pilar för de gled hela tiden av bågsträngen. När siouxerna beslutade sig för att döda fångarna sprang pojken fram till Sitting Bull och omfamnade honom och kallade honom för sin bror. Sitting Bull bestämde sig då för att skona pojkens liv och tog honom till sin tipi. Det här var en ovanlig handling av en fruktad krigare av Sitting Bulls kaliber. Kanske sörjde Sitting Bull sin nyligen avlidne son så att han förbarmade sig över den unge hohepojken.

Fight

Sitting Bull räknar coup med hjälp av sin lans på en hohepojke i en strid mot assineboinindianer vintern 1857. Sitting Bull är beväpnad med ett gevär och lans och är klädd i en filtrock som visar att det är vinter.

Sitting Bull adopterade pojken och uppfostrade honom till att bli en modig krigare. Pojken kallades till en början för Hohe eller Stays Back för att inte ville återvända till sitt folk. När han blev äldre fick han namnet Kills Plenty för att han dödade många fienden. Av de vita blev han kallad för Little Assineboin (Hohe Cikana, ca.1944-1890).

Faderns död
Två år senare drabbades Sitting Bull av ytterligare en sorg inom familjen. Våren 1859 levde hunkpapasiouxerna i ett läger vid Cannonball River i dagens Nord Dakota. Lägret låg i närheten av två höga skogbevuxna uddar som siouxerna kallade för Rainy Buttes. När de bröt lägret för att flytta längre norrut blev de plötsligt anfallna av kråkindianer. Två pojkar blev avskurna från huvudgruppen och en av dem dödades inför åsynen av de andra siouxerna. Kvickt organiserade då siouxkrigarna ett motangrepp. Striden utvecklas så småningom till individuella tvekamper ute på den flacka prärien. En av kråkindianerna försökte dra sig ur striden. Men hans häst kollapsade och han blev stående på marken oförmögen att komma undan. Han omringades då snabbt av ursinniga siouxkrigare.

Sitting Bulls far, Jumping Bull, ropade då att han ville ta hand om kråkindianen. Jumping Bull som hade haft tandvärk hela natten och önskade att han var död, fick nu sin chans. Jumping Bull var över sextio år och det var ingen som krävde att han aktivt skulle delta i striden. Jumping Bull började trots det gå mot sin fiende. Kråkindianen drog då sin kniv och sprang fram till Jumping Bull och högg honom vid nyckelbenet och skar honom över bröstet. När den gamle mannen döende sjönk ner på marken högg kråkindianen honom i huvudet med sin kniv. Hugget var så kraftigt att knivbladet gick av. Därefter försökte kråkindianen fly fältet med hunkpapasiouxerna efter sig.

Fight

Teckning som skildrar hur Sitting Bull dödar sin fars baneman, en kråkindian, med en lansstöt. Kråkindianen är lätt att känna igen på sin hårfrisyr som var typisk för stammen.

När Sitting Bull fick reda på att hans far hade blivit dödad anslöt han sig i jakten på mördaren. När Sitting Bull kom ikapp kråkindianen stötte han sin lans i honom så att han föll till marken. Sedan hoppade han ner från hästryggen och dödade honom. Han var så ursinnig att han hackade kråkindianens kropp i bitar. För att hedra sin far gav Sitting Bull hohepojken som han hade adopterat två år tidigare namnet Jumping Bull (Tatanka Psica).

År 1890 utförde siouxen Jaw en målning på en djurhud som skildrar striden vid Rainy Buttes. Bilden ovan är en detalj från Jaws målning och beskriver hur Sitting Bull dödar den kråkindian som lite tidigare hade dödat hans far. Ovanför hästens och Sitting Bulls huvuden kan man lite svagt ana hans namn.

Snow On Her och Red Woman
När Sitting Bull gifte sig för andra gången valde han en kvinna som hette Snow On Her (1840-?). Med henne fick Sitting Bull två döttrar, Many Horses (1865-1897) och Walks Looking (1868-1887). År 1966 beslutade sig Sitting Bull för att ta sig en andra hustru som hette Red Woman (Scarlet Woman 1840-1871). Sitting Bull tog sällan dåliga beslut, men att gifta sig med två kvinnor som inte var systrar var ett stort misstag.

Trots att Snow On Her och Red Woman levde i var sin tipi var de avundsjuka på varandra. Speciellt Snow On Her var bitter och aggressiv. Hon orsakade ständig oreda i lägret med sina bråk med Red Woman. Sitting Bull kunde inte lösa dispyten mellan sina hustrur så han tvingades skilja sig från Snow On Her och skickade tillbaka henne till sina föräldrar. De två döttrarna som Snow On Her och Sitting Bull hade tillsamman fick stanna hos Sitting Bull. De togs nu omhand av Sitting Bulls mamma Her Holy Door och systern Good Feather, som sedan 1857 levde i sin brors tipi. Med Red Woman fick Sitting Bull en son (Hoksila 1870-1876) som föddes 1870. Barnets namn känner vi inte till. Vi vet dock att han avled av en hästspark i huvudet mitt under tumultet i striden vid Little Bighorn 1876. Red Woman dog på grund av sjukdom 1871.

Seen By Her Nation och Four Robes
När Sitting Bull var fyrtio år gammal hade han redan blivit änkling två gånger, skiljt sig en gång och hade tre små barn. Trots det ökade hans ansvar som ledare hela tiden och han behövde fortfarande en hustru som stöd. Ungefär ett år efter Red Womans död gifte sig Sitting Bull igen. Den här gången valde han en änka, Seen By Her Nation (1846-1897). Hon hade nyligen blivit änka och hade en son, Refuses Them (1866-1955), en dövstum pojke som senare fick namnet John Sitting Bull.

Grey Eagle fotograferad av David Frances Barry

Seen By Her Nation var Sitting Bulls fjärde hustru och var syster till Grey Eagle. Det var till honom Sitting Bull hade gått för att få tillåtelse att gifta sig med henne. När Sitting Bull erbjöd Gray Eagle några av sina bästa hästar var giftermålet avklarat. Kort därefter gifte sig Sitting Bull med Seen By Her Nations två år yngre syster som hette Four Robes (Tashina Topawin-Four Blanket Woman, 1848-1929). För att få henne gav Sitting Bull bort sin snabbaste häst Bloated Jaw till Grey Eagle, som han hade stulit från en vit man några år tidigare. Även Four Robes var änka och hade en son från ett tidigare äktenskap som hette Little Soldier och som senare blev känd som Henry Little Soldier. Four Robes var Sitting Bulls femte och sista hustru.

Med Seen By Her Nation fick Sitting Bull sonen Crowfoot (Kangi Siha 1873-1890) och dotter Standing Holy Woman (Wakanyan Najin 1876-1926). Four Robes fick två döttrar med Sitting Bull, Lodge In Sight (1875-1898) och en flicka (Wincicala 1888-1889) vi inte vet namnet på och som inte fick uppleva sin ettårsdag. Four Robes gav även Sitting Bull fem söner, tvillingarna Left Arrow In Him (1878-1891) och Runs Away From 1878-1909. Ytterligare ett tvillingpar föddes 1880, Sitting Bull (1880-1880) och Sitting Eagle (1880-1884). En femte pojke, Sitting Bull junior 1886-1889), dog när han var tre år.

Sitting Bulls familj var nu utökad med två nya hustrur och två styvsöner. Den här gången begick han inte misstaget att gifta sig med två kvinnor som inte var systrar. Sitting Bulls hustrur var glada och omtyckta av de flesta, men framförallt så hade de inte anlag för avundsjuka. Äktenskapet var lyckligt och varade fram till hövdingens död 1890.

Little Bighorn 1876
Eftersom Sitting Bull tillhörde den skara av ledare som vägrade slå sig ner i reservat kan det vara intressant att se hur hans familj såg ut sommaren 1876. Den 23 juni det året hade siouxer, cheyenner och arapahoer slagit läger vid Little Bighornfloden i södra Montana. Två dagar senare inledde major Marcus Reno från det sjunde kavalleriregementet striden vid Little Bighorn genom att attackera Sitting Bulls hunkpapaläger.

Sitting Bull var 45 år när striden ägde rum. Soldaternas attack överraskade det stora indianlägret. Även den stridserfarne Sitting Bull visade prov på obeslutsamhet i den oväntade situationen. Han visste inte om han skulle ta upp striden mot soldaterna, driva på och uppmuntra krigarna, ta hand om sin mor och få henne i säkerhet eller försöka få till stånd en vapenvila. Sitting Bulls dilemma löstes av hans mor, Her Holy Door. Hon gick ut ur sin tipi och talade om för sin son att han inte längre behövde bevisa sin storhet som krigare. Istället skulle han ta hand om sina två hustrur och barnen. De behövde sin far och därför skulle Sitting Bull låta de yngre männen kriga. Bland siouxerna visade man stor respekt för äldre människor och speciellt sina föräldrar. Så Sitting Bull tog sin sköld och stridsklubba och lämnade över dem till One Bull, och sade att han skulle ta hans plats och försöka förhandla med soldaterna.

I Sitting Bulls tipi levde naturligtvis hans två hustrur, den 28 åriga Four Robes och den två år äldre Seen by Her Nation. Två döttrar som Sitting Bull hade med Snow On Her fanns där, Many Horses elva år och Walks Looking åtta år. Där fanns åttaårige Little Soldier och tioåriga styvsonen Refuses Them.

Standing Holy 7 år, fotograferad i David Frances Barrys ateljé 1883

I Sitting Bulls tipi fanns det även en tio dagar gammal flicka som fick heta Standing Holy (Wakanyan Najin 1876-1926) och en pojke på tre år, som 1877 döptes till Crowfoot (1873-1890). Mamman till dessa två barn var Seen By Her Nation. Förutom alla dessa barn ingick även Sitting Bulls mor, Her Holy Door, systern Good Feather, svågern Grey Eagle i hövdingens hushåll. Strax bredvid Sitting Bulls tipi stod adoptiv-sonen One Bulls tipi. Han var nu 27 år och nygift.

Kanada 1877-1881
Efter striden vid Little Bighorn flydde Sitting Bull våren 1877 med sin familj till Kanada. I Drottningens land fick sonen Crowfoot sitt namn efter svartfotshövdingen Crowfoot, som Sitting Bull blev god vän med. I Kanada födde Four Robes tvillingar två gånger, 1878 och 1880. Alla var söner, men endast en av dem, Runs Away From, överlevde barndomen och gifte sig i vuxen ålder.

Fort Randall
Efter nästa fem år i exil i Kanada tvingade hungern Sitting Bull att återvända till USA. Kapitulationen ägde rum sommaren 1881 vid Fort Buford i nuvarande Nord Dakota. Hövdingen och hans familj stannade i Fort Buford i tio dagar. Den 29 juni 1881 transporterades Sitting Bull och hans följeslagare med hjulångare till Fort Yates och Standing Rockreservatet. Där vid flodstranden levde de i drygt en månad tills order från Washington sade att de skulle flyttas till Fort Randall. Detta besked spred oro bland hunkpapasiouxerna, som trodde att de inte skulle bli benådade och kunna leva bland sina vänner i reservatet. Sitting Bulls protesterade. Men det hjälpte inte. Den 10 september omringades hans hunkpapasiouxer av soldater med bajonettförsedda gevär som tvingade dem ombord på ångfartyget General Sherman för transporten söderut. Befälhavaren i Fort Yates, överste Charles C. Gilbert, telegraferade samma dag följande text tillöversten Andrews i Fort Randall:

”Sitting Bulls sällskap påbörjade sin resa till Fort Randall tidigt denna eftermiddag. Sammanlagt är de 172 personer, med många tipier”.

I Fort Randall skulle Sitting Bulls familj tillsammans med 32 andra familjer leva som krigsfångar. Deras brott var att de alla hade befunnit sig i det läger som hade attackeras av överstelöjtnant George Custers sjunde kavalleri vid Little Bighorn fem år tidigare. När familjerna anlände till Fort Randall upptäckte man att hunkpapahövdingen Shoot the Bear´s familj hade kommit med av misstag. De fick då återvända till Standing Rockreservatet, så siffran på alla krigsfångar stannade då vid 167 personer.

Enligt en folkräkningslista från den 18 september 1881 på alla indianska krigsfångar i Fort Randall framgår det att Sitting Bulls familj bestod av 15 personer. På listan från Fort Randall finns det tio barn.

1 Many Horses, flicka född 1865 (18 år)
2 Walks Looking, flicka född 1868 (15 år)
3 Blue Turtle (Little Soldier 1868-?), pojke född 1869 (14 år)
4 Stood By Him (Refuses Them 1866-?) , pojke född 1868 (15 år)
5 On the Hill (Left Arrow In Him 1878-1891), pojke född 1879 (3 år)
6 Runs Away From (1878-1909), pojke född 1879 (3 år)
7 Crowfoot, pojke född 1873 (7 år)
8 Nyfödd flicka, en dag gammal
9 Standing Holy, flicka född 1876 (4 år)
10 Lodge in Sight, flicka född 1875 (5 år)

Many Horses och Walks Looking var döttrar som Sitting Bull hade med Snow On Her. Pojkarna Blue Turtle och Stood By Him är antagligen andra namn för Little Soldier och Refuses Them. On the Hill (Not Afraid) är troligen Left Arrow in Him som är tvillingbror med Runs Away From som var söner till Sitting Bull och Four Robes. Crowfoot, pojken som fick sitt namn efter svarfotshövdingen i Kanada dödades tillsammans med sin Pappa 1890.

Det här fantastiska fotografiet visar fyra generationer av Sitting Bulls familj. Från vänster till höger är följande personer grupperade runt Sitting Bull: Her Holy Door, hans mamma, Good Feather, hans syster, Walks Looking, hans dotter, Many Horses, en annan dotter och Tom Fly, som är hans dotterson och barn till Many Horses. Fotografen är okänd, troligen är bilden tagen vid Fort Randall 1883, eftersom mamman dog 1884 och Tom Fly föddes 1882.

Folkräkningen från 1881 tog med en flicka som var en dag gammal. Troligen överlevde hon inte de nästkommande åren för hon finns inte med i senare folkräkningar. Standing Holy fyra år och Lodge in Sight fem år är de sista barnen i denna folkräkning. Bland de vuxna finner vi naturligtvis Sitting Bull och hans två hustrur, Four Robes och Seen By Her Nation. Dessutom finns Lost Woman, Sitting Bulls mamma och Hunt in the Cold som var en kusin till Sitting Bull med på listan från 1881.

Fort Randall

Sitting Bull tillsammans med Seen by Her Nation och Four Robes under deras fångenskap i Fort Randall. Barnen är svåra att identifiera.

Standing Rockreservatet
Efter 20 månader i fångenskap i Fort Randall fick Sitting Bulls familj och övriga hunkpapasiouxer resa hem till Standing Rockreservatet. Redan våren 1884 slog Sitting Bull och hans följeslagare ner sina bopålar i Grand Riverdalen. Själv hade han planerat att leva söder om flodstranden, men vårfloden satte stopp för det så han fick slå sig ner på den norra sidan. Inte långt från den plats där föräldrarna Returns Again och Her Holy Door 56 år tidigare hade sett sin son födas byggde Sitting Bull en rymlig stockstuga, som senare kompletterades med ett mindre hus. Under den varma årstiden föredrog dock Sitting Bull att sova i sin tipi som stod upprest bredvid husen. På tomten byggde hövdingen en inhägnad, en redskapsbod och ett friluftskök. Inom kort hade han tio hästar, 45 kor och 80 höns.

I närheten av Sitting Bulls stugor låg det några hus till. Lite längre västerut hade Little Assineboin som nu var 44 år byggt ett hus åt sin familj. I ett annat hus bodde dottern Walks Looking med sin man Andrew Fox och deras gemensamma bebis. Morbrodern One Bull med hustru och två barn byggde en stuga 4 kilometer längre nedåt floden. Mellan 150 till 200 siouxer hade följ med Sitting Bull till floddalen. Dessa hunkpapasiouxer var traditionalister som undvek den vite mannens samhälle. De vägrade arbeta och levde på månadsunderstöd och föredrog att bo i sina traditionella tipier.

En av Sitting Bulls få anhängare som byggde ett eget hus var svågern Gray Eagle. Han valde emellertid att bosätta sig på andra sidan av floden, någon kilometer från Sitting Bulls by. Gray Eagle hade blivit katolik och var mycket populär hos myndigheterna. Han var också en indianpolis och började nu motarbeta Sitting Bull i hans motvilja att gå den vite mannens väg.

Folkräkningen 1888
Något som Sitting Bull och hans anhängare i Standing Rockreservatet var tvungna att vänja sig vid var att bli räknade varje år. Folkräkningen 1888 avslöjar att Sitting Bulls familj hade ändrats. Sitting Bulls två äldsta döttrar, Walks Looking och Many Horses finns inte längre med på listan över Sitting Bulls familj. Walks Looking hade dött 1887 endast 19 år gammal. Hon hade precis fött ett barn. Many Horses var nu gift med Thomas Fly och bodde med honom. Det äldsta barnet som nu ingick i Sitting Bulls familj var styvsonen Little Soldier, som nu var 20 år. Crowfoot är 13 år. Tvillingarna Runs Away och Left Arrow in Him och Standing Holy är 10 år. Sitting Bull junior, som föddes 1886, dyker nu upp för första gången i folkbokföringen.

Folkräkningen 1889 och 1890
Folkräkningen i Standing Rock 1889 innehåller kända namn i Sitting Bulls hushåll som Little Soldier, Crowfoot, Standing Holy och Runs Away From. Left Arrow in Him finns dock inte med, möjligen har han bytt namn till Wounded. Sitting Bull junior finns inte heller med i 1889 års folkbokföring, för att han dog tidigare det året. Barnadödligheten var mycket stor under 1880-talet i indianreservaten.

Folkräkningen för 1890, som ägde rum ett halvår innan Sitting Bull och sonen Crowfoot blev mördade, är ungefär lika som de två föregående åren. Några undantag finns dock. Dottern Lodge in Sight, som saknades i folkräkningen 1888 och 1889 finns nu med under namnet ”Lodge”. Hon är fjorton år, och det stämmer med folkräkningen från 1881 i Fort Randall. Tolvåriga Runs Away From har nu fått det kristna namnet Theodore. En annan tolvåring, Red Scout, dyker nu upp för första gången som medlem i Sitting Bulls familj. Troligen är det Left Arrow in Him som har fått ett nytt namn. En dotterson på fyra år under namnet Chase Bear, som även var känd under namnet Andrew Fox, finns nu upptagen på 1890 års lista. Han är Walks Lookings barn, dottern som avled 1887 vars föräldrar var Sitting Bull och Snow On Her.

Andedansen
Mot slutet av 1880-talet var siouxerna alltmer missnöjda med livet i reservatet. De höll på att förlora sina traditioner. Fattigdom och sjukdomar kännetecknade nu livet i reservaten. När siouxerna fick höra talas om en indiansk profet, som förkunnade en ny religiös lära, andedansen, som kunde lösa deras problem blev de genast intresserade. Profetens namn var Wovoka, vars lära hade spridits till präriens alla indianreservat. Lärans budskap var att den gamla världen skulle förstöras och ersättas med en bättre indiansk värld. Men i väntan på den nya världen skulle indianerna dansa. Genom att dansa tills man hamnade trans kunde man få kontakt med de döda, därutav namnet på den nya religionen.

Hösten 1890 når andedansreligionen Sitting Bulls reservat. Sitting Bull är själv inte så intresserad av denna nya religion, men förbjuder inte sitt folk att praktisera den. Sitting Bulls folk börjar dansa liksom siouxer i de andra reservaten. Myndigheterna misstolkar nu indianernas utövning av andedansen och fruktar ett indianuppror. Man anser att en av de hövdingar som skulle kunna leda ett sådant uppror är Sitting Bull. Agent James McLaughlin vill då att man skall gripa hövdingen.

Crowfoot 10 år 1883

På morgonen den 15 december anländer 39 siouxpoliser och fyra frivilliga (en av dem Sitting Bulls svåger Gray Eagle) till Sitting Bulls stugor vid Grand River med uppgift att gripa hövdingen. I den stora stugan ligger Sitting Bull, Seen-by-the-Nation, Crowfoot och den dövstumme Refuses Them och sover. I den lite mindre stockstugan ligger resten av familjen och sover.

När indianpoliserna skall gripa Sitting Bull gör han motstånd och blir skjuten till döds. En strid utbryter nu mellan Sitting Bulls anhängare och indianpoliserna. När striden är över ligger åtta hunkpapasiouxer döda på marken. Från Sitting Bulls familj förutom honom själv dödades den 17-årige sonen Crowfoot och fostersonen Jumping Bull (Little Assineboin) och dennes son Chase Wounded.

Efter Sitting Bulls död
Folkräkningen i Standing Rockreservatet 1891 visar upp en decimerad familj. Four Robes och Seen By Her Nation ingår fortfarande i hushållet efter deras mans död. Så gör även Standing Holy, Her Lodge, Theodore (Runs Away From) och Andrew Fox (Chase Bear). Left Arrow in Him gick bort under detta år och finns därför inte på listan över familjemedlemmar i Sitting Bulls hushåll. Refuses Them (Seen By Her Nations son) som nu är 25 år finns med på listan. Hans namn saknades i de föregående årens folkbokföringar. Som den äldsta mannen i familjen efter Sitting Bulls död återvände han kanske av den anledningen till sin mamma och moster som ju nu var änkor.

Framför Sitting Bulls timmerhus står hans änkor och döttrar och låter sig bli avfotograferade av David Frances Barry. Från vänster till höger; Her Lodge in Sight, Four Robes, Seen By Her Nation och Standing Holy.

Sitting Bulls hustrur sålde Sitting Bulls timmerhus 1891 till Sitting Bull Log Cabin Company. De monterade ner huset och numrerade varje stock och förvarade dem i staden Mandan i Nord Dakota. År 1893 såldes timmerhuset och transporterades till Chicago för att visas upp i Världsutställningen där.

Man trodde att huset skulle bli en av utställningens huvudattraktioner. Man lockade besökare med att titta på kulhål i väggarna. Dessutom kunde man titta på föremål som var från slagfältet vid Little Bighorn. Men allt detta lockade inte publiken. Projektet blev ett ekonomiskt fiasko. Efter utställningen såldes huset till Coney Island i New York. Där förvarades den i en lagerbyggnad tills den förstördes i en brand.

Sitting Bulls ansikte blev slaget till oigenkänlighet. Hans familj såg denna ursinniga handling och kände även till att Jumping Bull och Crowfoot hade dödats av indianpoliserna. De fruktade nu för sina liv och flydde tillsammans med 200 hunkpapasiouxer från Sitting Bulls by i riktning mot Badlands i söder. Familjen bestod nu av Sitting Bulls två hustrur Seen by Her Nation och Four Robes och deras fem barn samt Sitting Bulls äldsta dotter Many Horses. Barnen var Sitting Bulls två styvsöner, Refuses Them (John Sitting Bull), Little Soldier (Henry Little Soldier) och hövdingens tre biologiska barn, Standing Holy Mary Sitting Bull), Lodge in Sight (Lizzie Sitting Bull) och Runs Away From (William Sitting Bull).

Sitting Bulls familj och anhängare till honom blev snabbt upphunna av militären, som förde dem till Fort Yates. Där blev Sitting Bulls familj internerade i skydd mot eventuella fiender. Agent James McLaughlin fruktade nu att vänner till Sitting Bull skulle ställa till med problem. Speciellt befarade han att hövdingens krigarsällskap, De Starka hjärtana, skulle söka hämnd. McLaughlin beordrade då sin poliskår att gripa alla medlemmar i sällskapet som var mellan 16 och 60 år gamla. De släpptes först på våren 1891.

Sommaren 1891 lämnade Seen By Her Nation och Four Robes Standing Rockreservatet. Familjen kände sig fortfarande otrygg och ville värna om familjens framtid och historia. De slog sig ner i Pine Ridgereservatet. Där levde de utan myndigheternas vetskap i nästan ett helt år. Våren 1892 blev de upptäckta och registrerade då som invånare i Pine Ridgereservatet och blev tilldelade jordlotter på den plats de hade sitt läger.

Efter bosättningen i Pine Ridge är det svårt att spåra enskilda medlemmar i Sitting Bulls familj i folkbokföringar. William Sitting Bull är upptagen i folkbokföringen i Pine Ridge från 1898. Seen By Her Nation gick bort 1897. Four Robes ville återvända till Standing Rock för att hon saknade sin bror och hans familj. År 1900 skickade hon därför sin son Runs Away From till reservatet för att skriva in sig där. Men de fick avslag på deras begäran 1908. De styrande i Standing Rockreservatet motiverade sitt avslag med att de inte ville ha en son till en bråkstake i reservatet. Runs Away From avled 1909 och hans mamma Four Robes avled 1929.

Sitting Bulls dotter, Many Horses, stannade kvar i Standing Rockreservatet fram till sin död 1897. Many Horses var gift med Thomas Fly och hade en son som döptes till Thomas (Tom) Fly Junior. Sitting Bulls dotter, Lodge in Sight, dog 1898 ett år efter Many Horses.

Sitting Bulls familj framför en tipi. Från vänster till höger står: Standing Holy, Seen By Her Nation, Theodore (Runs Away From), Lodge in Sight och Four Robes. Sitting Bulls änkor har klippt håret kort för att visa att de sörjer sin mans död. Fotografiet är från 1891.

John Sitting Bull (Refuses Them)
När Sitting Bull gifte sig med Seen By Her Nation 1872 blev han styvfar till sexårige Refuses Them. Refuses Them föddes 1866 och hade flera olika namn under sin livstid. Folkbokföringen i Standing Rock, som utfördes strax efter Sitting Bulls kapitulation sommaren 1881, listar Refuses Them som One Who Takes Part With Others. När familjen kom till Fort Randall 1881 blev han registrerad som Stood By Him. När han som 25 åring 1891, efter mordet på sin far, återvände till sin familj i Standing Rockreservatet tog han tillbaka sitt namn Refuses Them och därefter namnet John Sitting Bull.

John Sitting Bull fotograferad av David Frances Barry

John Sitting Bull var dövstum från födseln och kallades som vuxen för Grandpa Who Doesn´t Speak inom familjen. Han reste med Buffalo Bill´s Wild West Show i Europa säsongerna 1903-1906. I Europa trodde många bland publiken att det var den berömda hövdingen Sitting Bull som de såg, men det var alltså styvsonen Refuses them som då var i trettioårsåldern. Indianfotografen David F. Barry tog många fina bilder på pappan Sitting Bull under 1880-talet. Han fick även chansen att fotografera styvsonen John Sitting Bull, vilket ägde rum 1926. Det året turnerade John med The Sells-Floto Circus, som hade en liknande show som Buffalo Bill. När sällskapet besökte staden Superior i Wisconsin passade John på att besöka Barrys ateljé vilket resulterade i flera fina bilder. John Sitting Bull dog 1955.

William Sitting Bull (Runs Away From)
Sitting Bulls tvillingson Runs Away From hade många namn under sin livstid. Han föddes i Kanada 1878 och hans mamma var Four Robes. Hans tvillingbror hette Left Arrow In Him. Vid folkbokföringen sommaren 1890 i Standing Rockreservatet använde Runs Away From det kristna namnet Theodore. Kanske hade han då som elvaåring börjat i skolan och blivit påtvingat ett nytt namn, vilket inte var ovanligt. Han tycks inte ha gillat namnet, för lite senare tog han förnamnet William och efternamnet Sitting Bull för att visa vilken familj han kom från.

Efter mordet på Sitting Bull flydde hans två änkor sina fem barn och Sitting Bulls äldsta Dotter, Many Horses, till Pine Ridgereservatet. Det finns en William Sitting Bull i folkbokföringen i Pine Ridge för år 1898. Det är med all säkerhet William. Liksom sin bror turnerade William Sitting Bull med the Buffalo Bill´s Wild West Show säsongen 1902.

År 1908 skrev William Sitting Bull och hans mor Four Robes ett brev till inrikesdepartementet där de bad om att få återvända till Standing Rockreservatet. Det fick ett nej. Mannen bakom svaret var den forna Standing Rockagenten James McLaughlin som nu arbetade på Indianbyrån. Han motiverade sitt nej med att William vars far var Sitting Bull kunde ha dåligt inflytande över hunkpapasiouxerna som kunde leda till att deras nu goda uppträdande kunde brytas. William Sitting Bull och hans mor Four Robes fick således aldrig chansen att återvända till Standing Rockreservatet. Med all säkerhet dog William i Pine Ridgereservatet. Mycket tyder på att han avled 1909-1910.

Standing Holy
Standing Holy var Sitting Bulls yngsta dotter som levde till vuxen ålder och överlevde alla andra barn. Hon gifte sig med Urban (Abraham) Spotted Horse och fick många barn men bara två döttrar överlevde, Angelique och Sara. Standing Holy dog endast 51 år gammal 1927.

startsidan

 

KÄLLOR

Einar Malm. Berömda indianhövdingar. Rabén & Sjögren, Stockholm 1960.

Einar Malm. Dödsdans i Dakota. Raben & Sjögren, Stockholm 1961.

Einar Malm. De kämpade förgäves. Raben & Sjögren, Stockholm 1967.

Einar Malm. Sitting Bull i Kanada. Raben & Sjögren, Stockholm 1977.

Tommy Eriksson. En dödsvind för mitt folk, Sitting Bull, livet, komplotten, mordet. Agerings 2013.

 

Stanley Vestal. Sitting Bull, Champion of the Sioux. Norman University of Oklahoma Press 1972.

Alexander B. Adams. Sitting Bull, an epic of the Plains. Capricorn Books, New York 1974.

Royal B. Hassrick. The Sioux, Life and Customs of a Warrior Society. Norman University of Oklahoma Press 1977.

Robert M. Utley. The Lance and the Shield, the Life and Times of Sitting Bull. Henry Holt and Company, New York 1993.

Jerome A. green. Fort Randall on the Missouri, 1856-1892. South Dakota State Historical Historical Society Press 2005.

Bill Yenne. Sitting Bull, the Life of the Greatest American Indian Leader. Westholm Publishing, Pennsylvania 2008.

Ernie LaPointe. Sitting Bull, his Life anf Legacy. Gibbs Smith 2009.

Dennis C. Pope. Sitting Bull, Prisoner of War. South Dakota State Historical Historical Society Press 2010.

Nort Dakota History, Vol. 40, No. 2 Summer 2010. Special Issue Sitting Bull.

Robert M. Utley: The Last Sovereigns, Sitting Bull & the Resistance of the Free Lakotas. University of Nebraska Press 2020.